Com que es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, el Banc de la Cultura només admetrà la publicació de l’oferta provinent de la ciutat, és a dir, no dóna cobertura a propostes i serveis culturals que no provinguin de ciutadans, de creadors, d’entitats o d’empreses de Tarragona.

Pel que fa a la demanda de propostes i serveis, el Banc de la Cultura, a banda de promoure que hi hagi demandants de cultura des de l’àmbit privat i públic i des de qualsevol localitat i territori, ha de vetllar perquè hi hagi un espai (xarxa d’equipaments) i un temps (calendari) on es puguin produir els intercanvis culturals lliures.

La tasca de les persones que gestionin el Banc de la Cultura serà proactiva a l’hora de provocar les relacions entre la cultura i els altres sectors econòmics i socials, sobretot l’empresarial i l’industrial, amb l’objectiu de conscienciar dels avantatges de la creativitat en tots els àmbits de la vida.