El Banc de la Cultura serà una plataforma en què es visualitzaran tots els intercanvis culturals possibles i que orientarà la relació entre les persones i els agents culturals cap a la col·laboració i el benefici mutus. La missió del Banc de la Cultura és, doncs, fomentar i fer possible l’intercanvi de coneixements, recursos, expressions i habilitats culturals entre les persones de l’entorn proper. Aquest projecte és fruit de les entrevistes que s’han produït amb més de 60 agents externs i de les reunions d’un grup de treball de 44 persones, pertanyents a diversos departaments de l’Ajuntament.

Per què

Tant el context econòmic que vivim com el context relacional que s’imposa amb Internet i l’entorn 2.0 impliquen que l’àmbit cultural s’adapti a aquest nou paradigma. Davant del sorgiment del prosumidor, és a dir, d’un consumidor que és alhora productor, crític, exigent, constructiu, el gestor cultural reforça el seu paper de facilitador.

Estructura del Banc

1. Banc d’intercanvis lliures
Objectiu: Establir un tauler d’anuncis d’intercanvis lliures entre les persones.

2. Banc d’espais
Objectiu: Establir una xarxa d’espais disponibles per a la cultura (catàleg d’espais).

3. Banc d’activitats
Objectiu: Oferir una eina que permeti coordinar l’activitat de la ciutat (calendari d’activitats).

4. Banc de recursos (humans i materials)
Objectiu: Visualitzar els recursos disponibles per fer cultura (catàleg de serveis).

5. Banc de talent
Objectiu: Fer visible i projectar el talent cultural de la ciutat (catàleg de talent).

6. Banc de formació contínua
Objectiu: Proposar, realitzar i visualitzar una oferta formativa de qualitat en l’àmbit cultural.

7. Banc de coneixement
Objectiu: Compartir experiències viscudes (bones pràctiques) per facilitar el coaprenentatge.

8. Banc d’emocions
Objectiu: Compartir emocions viscudes per donar a conèixer la cultura de la ciutat d’una manera emocional i sensitiva, tant per a visitants com per habitants.

9. Banc i empresa
Objectiu: Establir una línia oberta de col•laboració creativa entre el sector cultural i el món empresarial de l’àmbit de la cultura i dels altres àmbits, que suposi un intercanvi que vagi més enllà del finançament unidireccional.

10. Banc de finançament
Objectius:

  • Establir una línia de convocatòries públiques.
  • Visualitzar una plataforma de micromecenatge de tots els projectes culturals del territori que vulguin rebre aportacions ciutadanes, perquè tothom les pugui conèixer i participar-hi.

Com es visibilitzarà

El Banc de la Cultura es visibilitzarà com una plataforma digital: web estructurat amb un gestor de continguts potent, xarxes socials específiques per les diverses línies apuntades, aplicacions per al mòbil, realitat augmentada i newsletters específics.

Què suposarà

  • El Banc de la Cultura implicarà un canvi en les relacions i les dinàmiques de treball que s’estableixen entre els agents culturals de la ciutat i de les que s’estableixen entre administració, agents privats i empresa.
  • També suposarà una ampliació del sentit de la “cultura” i partirà de la concepció de la cultura com un bé bàsic i de primera necessitat.
  • Donarà cabuda a manifestacions i persones poc visibles en el moment actual.
  • Implicarà un canvi de procediments i de funcions en els diversos departaments de l’Ajuntament, que tindrà repercussions internes i externes.
  • Contribuirà de manera decidida a visualitzar l’oferta i la demanda culturals, de manera que serà una continuació natural de Tarragona 2012.

Calendari previst

Juliol-desembre de 2012: reunions amb el grup de treball específiques per a cada banc, compartició del document a agents culturals externs a través de contactes directes i a través de xarxes especialitzades, sessions de treballs sectorials: mitjans de comunicació, àmbit social… Primers contactes amb experiències digitals que puguin aportar dades sobre el gestor de continguts més adequat per a l’entorn a crear i primera definició de les xarxes que caldrà engegar. Definició del pressupost necessari per posar-lo en marxa. Recerca de finançament i implicació externa.

2013: concreció de l’arquitectura del web, disseny dels primers apartats, implantació del banc d’espais, del banc d’activitats i del banc de recursos. Primeres experiències pràctiques en el banc i empresa i en el banc de finançament.

2014: implantació del banc d’intercanvis lliures, del banc de talent i del banc i empresa. Experiències en el banc de finançament.

2015: implantació del banc de formació contínua i del banc de coneixement i consolidació del banc de finançament.

2016: implantació del banc d’emocions, consolidació de xarxes, aplicacions i eines 2.0.

2017: funcionament complet del Banc de la Cultura.

Per a més informació: